TEL. +48-501-040-069

- Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Punkcie Handlowym bez dodatkowej opłaty po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia.

 

- Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia za odpowiednią opłatą wskazaną każdorazowo podczas składania Zamówienia. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 

- Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy .Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Można zapoznać się z nimi tutaj.

 

- Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, o ile nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 

-Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje przez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku Faktury VAT , Rachunku Imiennego lub Paragonu lub/i poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail dokumenty sprzedaży jak wyżej.

- Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 

-W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym podczas składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki. Po kolejnej nieudanej próbie dostarczenia towaru zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca może ponowić Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru, chyba że strony ustalą inaczej. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była nie możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy Zamówionego Towaru.

 

-Mając na uwadze treść art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

-Odwołując się do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od firmy doręczającej spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającej się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.